İçeriğe geç

Vergi Hukuku Bazı Kavramlar ve Farkları – Vergi Hukuku Sınav Soruları #1

 

Vergi Hukuku Vize Soruları ve Yanıtları;

Aşağıdaki kavramlar arasındaki farkları yazınız.
Verginin tahakkuku Verginin kesinleşmesi
Spesifik matrah Advalorem matrah
Genel tebliğ Verginin tebliği
Muafiyet İstisna
Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu Kararı
Hukuk Mevzuat
1. Grup Genel Tebliğler 2. Grup Genel Tebliğler
Gümrük sınırlar Siyasal sınırlar
Mükellef – Vergi sorumlusu
Vekil – Vergi sorumlusu

Verginin tahakkuku – Verginin kesinleşmesi farkı nedir?

1. fark: Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. Verginin kesinleşmesi ise, mükellef için tüm kanuni yollara başvuru olanağının sona ermesidir.

Spesifik matrah – Advalorem matrah farkı nedir?

1. fark: Spesifik matrah, matrahı, sayı, adet, metre, metreküp, litre, kilo vb. fiziksel miktarlarla ifade edilen vergilere spesifik vergiler denir. Advalorem matrah ise, matrahı, fiyat, değer, gelir, bedel vb. genellikle para ile ifade edilen vergilerdir.
2. fark: Günümüzde vergi sistemlerinde spesifik matrahlara çok az yer verilmektedir. Çünkü bunlar donmuş matrahlar olup mal ve eşyanın değer artışlarını izleyememektedir. Oysa advalorem matrahlar değer ve fiyat artışlarına göre vergi veriminin kendiliğinden artmasını sağlamaktadır.
3. fark: Advalorem vergiler, spesifik vergilere göre daha çağdaştır.

Genel tebliğ – Verginin tebliği farkı nedir?

1. fark: Genel tebliğ, hukuki bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın, yasa ve yöntemine uygun bir biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim işlemidir. Verginin tebliği ise, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe ya da ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Muafiyet – İstisna farkı nedir?

1. fark: Muafiyet, aslında vergi yükümlüsü olması gereken bir gerçek veya tüzel kişinin, kanunun açık hükmüne uyarak vergi dışı bırakılmasıdır. İstisna ise, aslında vergiye tabi olunması gereken bir vergi konusunun yine kanunun açık hükmü uyarınca vergilendirilmemesi halidir.
2. fark: Muafiyet kişiler ya da mükellefler için, istisna ise aslında vergiye tabi olması gereken bir vergi konusu için kullanılmaktadır.
Bakanlar kurulu kararı ile KHK nitelik itibariyle farklıdır.
KHK
Kanun niteliğinde olup, kanun yapma yetkisini elinde bulunduran yasama organının verdiği yetkiyle çıkarılabilir.
Anayasaya aykırılığı halinde, Anayasa Mahkemesinde dava açılabilir.
Yasama organı reddederse yürürlükten kalkar.
BKK
Anayasa ve kanunlara uygun olarak yürütme yetkisini kullanır.
Aykırılık olursa Danıştay’a iptal davası açılabilir.
BKK için bir yetki kanunu çıkarılmasına gerek yoktur.
Kararname çıkarmak için bir süre sınırı yoktur.
Çıkarılan kararname ya da kararın yasama organının onayına sunmak gerekmemektedir.

 KHK’nın vergi hukukundaki yeri:

Anayasanın 91. maddesine göre, TBMM, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilir. Fakat Bakanlar Kurulu her konuda KHK çıkaramaz. (91. maddeye göre; temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevler konularında KHK çıkarılamaz.)
Anayasanın 73. maddesine göre, vergi ödevi siyasi haklar içinde olduğundan vergiler konusunda da KHK çıkarılamaz. Bu durumda KHK vergi hukukunun kaynağı olmayacaktır.
Ancak bu kurala anayasanın 121. ve 122. maddeleri ile istisna getirilmiştir. Olağanüstü hallerde (savaş, sıkıyönetim, seferberlik) Bakanlar Kurulu, vergi konusunda KHK çıkarabilir. Bu durumda KHK vergi hukukunun zorunlu kaynağı olmuştur.

Mevzuat – Hukuk farkı nedir?

1. fark: Mevzuat, yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının bütünüdür. Bu anlamda vergi mevzuatı, vergi konusunda yürürlükte bulunan kanun-tüzük-yönetmelik gibi yazılı hukuk kurallarından oluşmaktadır. Mevzuatta olması gereken ve yazısız hukuk yoktur. Hukuk ise, mevzuat dediğimiz yazılı hukuk kurallarını da inceleme konusu yapan bir bilimdir. Kendine özgü kavramları ve yöntemleri vardır.

1. Grup Genel Tebliğler – 2. Grup Genel Tebliğler farkı nedir?

1.fark: 1. Grup Genel Tebliğler, vergi kanunlarının Maliye Bakanlığı’na tanıdığı düzenleme yetkisine dayanılarak çıkarılmaktadır. 2. Grup Genel Tebliğler ise, Maliye Bakanlığı’nın, bakanlık örgütüne yönelik olarak yayımladığı vergi kanunlarını açıklayıcı ve yorumlayıcı nitelikle metinlerdir.
2. fark: 1. Grup Genel Tebliğler vergi hukukunun zorunlu temel kaynağıdır. 2.Grup genel tebliğler ise yeni bir hukuk getirmezler. Vergi hukukunun temel kaynağı değildir, yardımcı kaynağı niteliğindedir.

Gümrük sınırlar – Siyasal sınırlar farkı nedir?

1. fark: Sınırlar içinde kalan bazı alanların (serbest bölge, serbest liman, antrepo vb.) mali yükümlülükler açısından ülke dışı sayılmasıdır.

Mükellef – Vergi sorumlusu farkı nedir?

1 fark: Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi idaresine karşı muhatap olan kişidir.
2. fark: Bir kişinin vergi mükellefi olabilmesi için, vergiyi doğuran olayın mükellefin şahsında ortaya çıkması ve borcunu kendi malvarlığından ödemek zorunda olması gerekmektedir. Vergi sorumlusu ise verginin borçlusu olmayan ancak asıl vergi borçlusunun vergi borcunu ödemek zorunda olan kişidir.

Vekil – Vergi sorumlusu farkı nedir?

1. fark: Vekil, bir kimsenin kendi adına iş görmesi için yetki verdiği kimsedir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi idaresine karşı muhatap olan kişidir.
2. fark: Vergi sorumlusu vergi idaresinin muhatabıdır. Vekil ise değildir, şeklen bazı görevleri yerine getirir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir