İçeriğe geç

Tarh Usülleri Nelerdir? Vergi Hukuku Sınav Soruları #4


Tarh Usülleri nelerdir?

Verginin tarhı:

Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesidir. Verginin tarhı idarece yapılır.

Beyana dayalı tarh:

Vergi mükellefi beyanını esas alan yöntemdir. Mükelleflerin kanunlar çerçevesinde ödemeleri gereken vergileri unsur ve tutarları üzerinden vergi matrahı ile vergi dairesine bildirmeleri ve vergi dairesince tarh işleminin yapılmasıdır. Beyana dayalı işlemlerde tarh, tebliğ ve tahakkuk beraber yapılmış olur.

İkmalen tarh:

İkmalen; tamamlayarak, bitirerek anlamına gelmektedir. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin ortaya çıkan bir matrah ve matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

Re’sen tarh:

Re’sen, kendiliğinden anlamına gelmektedir. Vergi matrahının tamamen ya da kısmen defter kayıt ve belgelere göre tespit edilemediği durumlarda, matrahın takdir komisyonlarınca ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili merciilerce tarh edilmesidir. İlgili mercilerin raporları ile tespit edilen matrah re’sen takdir olunur.

İdarece tarh:

Mükellef üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyerek kanuni süreler içerisinde vergi tarhı için müracaat etmemişse, tarh işlemi vergi idaresi tarafından kanunen belirli matrahlar üzerinden yapılmaktadır. İkmalen ve re’sen tarh dışında kalan durumlarda yapılmaktadır.

Vergi hatalarının düzeltilmesi yoluyla tarh:

Vergiye ilişkin hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar nedeniyle haksız yere fazla ya da eksik vergi istenmiş ya da alınmış olabilir. Bu durumları Vergi Usul Kanunu vergi hatası olarak nitelendirmekte ve idarece yapılacak yeniden tarhiyat üzerine eksik kısmın alınmasına, fazla kısmın da terkinine olanak vermektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir