İçeriğe geç

Sınavlarda Yargıtay Kararı Nasıl İncelenir? Karar İncelemesi Nasıl Yapılır?


Sınavlarda Yargıtay kararı inceleme yapmanız istendiğinde yapmanız gereken 4 adım vardır. En önemli şey burada hukuki sorunu tespit etmektir.

1- Olay Özeti: 
Karardan geçen olay özetlenir. Evet, yukarıda yazanı aşağıya yazacaksınız. Fakat hukuki bir dil kullanmadan, basitçe olayı özetlemek amacımız. Olay nerede, ne zaman gerçeklemiş nasıl gerçekleşmiş gibi şeyleri yazmanız yeterli.

2- Mercilerin Görüşü/Kararı: 
Olaya ilişkin mahkemelerin verdiği kararları ve gerekçeleri belirteceksiniz. Evet yine kararda geçen bilgileri cevap kısmına tekrar yazacaksınız. Örneğin yerel mahkeme bu yönde karar vermiştir, Ceza Genel Kurulu bu yönde karar vermiştir demeniz yeterli. Burada dikkat etmeniz gereken mahkemelerin dayandığı gerekçeleri belirtmeniz önemli.

3- Hukuki Problem Tespiti: 
Evet işte en önemli bölüm budur. Olayda çözümlenmesi gereken hukuki problemleri tespit etmeniz ve cevabınıza yazmanız gerekiyor. Örneğin cinayet varsa yaşam hakkının ihlali, kasten öldürme suçu, haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı gibi konuları belirtmelisiniz.

4- Görüşümüz: 
Bu bölüm puan alacağınız bölümlerden birisidir. Unutmayın en son kendi görüşünüzü yazacaksınız. Ayrıca dikkat etmeniz gereken daha önemli nokta GEREKÇE. Asla “böyle olmalı bence” minvalinde yazmayın, “bu yüzden böyle olmalı” şeklinde bir şeylere dayanarak görüş belirtin. Dayandığınız gerekçelerin doğru olması gerekmez. Gerekçeniz fahiş hata sayılacak kadar alakasız olmadığı sürece puan alırsınız.

Görüşünüz, mercilerden birinin kararına uyuyor olabilir, farklı bir sonuç getirmek zorunda değilsiniz. Asla “bozulduğuna göre bu karar yanlıştır” “üst derece mahkemesi doğrudur” diye düşünmeyin.

1) Yargıtay Daireleri: Her daire farklı suçlara bakıyor örneğin 1.ceza dairesi memur suçlarına
bakar rüşvet zimmet gibi
2)Yargıtay Ceza Genel Kurulu: Yargıtay Ceza Dairesinin vermiş olduğu bir karara yerel
mahkeme direnirse(yerel mahkeme ceza mahkemeleri oluyor) ya da yargıtay cumhuriyet
başsavcısı itiraz ederse bu durumlarda bir üst kurum olan yargıtay ceza genel kurumuna
gidiyor karar. Bu kurul dairenin üyelerinden oluşuyor.

Örnek yargıtay kararı incelemesi

Olayda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bir kararı var.

Davada diyor ki: mühür bozma suçundan sanığın adli para cezasıyla cezalandırılmasına
karar verilmiş hüküm onaylanmış ve yargıtay cumhuriyet başsavcılığı itiraz etmiştir. İtiraz
dilekçesinde hukuk devleti ilkesine gitmiştir. “normlar hiyerarşisi dikkate alındığında temel
norm olan anayasanın 2.maddesinde devletimizin hukuk devleti olduğu açıkca belirtilmiştir.
yine anayasamızın 38.maddesinin 1.fıkrasında kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. 3.fıkrasında ise ceza ve ceza
yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. anayasamızın 38.maddesinde
belirtilen bu husular 5237 sayılı kanun yani şuan kullandığımız TCK suçta ve cezada
kanunilik ilkesi başlıklı 2.maddesinde düzenlenmiş ve bu maddede idarenin düzenleyici
işlemlerinde suç ve ceza konulamaz hükmüne de yer verilmiştir. itiraza konu davadaki mühür
suçu TCK’nın kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup suçun konusu
kanun veya yetkili makamların emrine göre bir şeyin olduğu gibi korunması veya üstünde
değişiklik yapılmaması amacıyla konulan mühürdür. bu suçla korunan değer ise kamu
idaresi dolayısıyla devlet otoritesidir. madde gerekçesiyle metin birlikte ele alındığında
kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak ve usulune uygun bir şekilde yetkili makam tarafından
konulan mührün kaldırılması ya da konuluş amacına aykırı biçimde hareket edilmesi bu
suçun sübut bulacağı (sübut: kanıtla belgeyle ortaya konulmak kuşkuya yer bırakmayacak
biçimde ortaya çıkmak) kabul edilmelidir. ülkemizde daha önce devlet organları tarafından
yerine getirilen elektrik ve doğalgaz dağıtım satışı özelleştirme uygulamaları sebebiyle özel
hukuk tüzel kişileriyle şirketlere devredilmiştir. burada hangi mührün bozulduğuna dair
örnekler veriyor kararda. bu noktada elektrik ve doğalgazın dağıtım ve satışının
özelleştirilmesinin ardından bu şirketlerin görevlilerce yapılan mühürleme işlemleri ve buna
aykırı davranışların ceza hukuku açısından mühür bozma suçunu ya da bir başka suçu
oluşturup oluşturmayacağı konusunda tereddüt doğmaktadır. neden tereddüt doğuyor?
buradaki sıkıntı şu özel hukuk tüzel kişsinin çalışanının yaptığı mühürleme işlemi acaba az
önce sayılan tckdaki mühür bozma suçu ve dolayısıyla aslında kamu güvenine karşı
yapıldığı söylenen mühür bozma eylemini oluşturacak mı? burada kanunilik ilkesine göre
mühürü kimin yaptığı önem taşıyor. zira mühür bozma suçunun fiil ögesi bağlamında hukuka
aykırılık unsurunun oluşması için mühürleme yetkisinin yasal dayanağının bulunmasının
zorunlu bulunmakta olup gerek söz konusu özelleştirmelere dair .. kanuna aykırı davrananlar
hakkında TCK 203.maddesinin uygulanacağına dair hüküm bulunmamaktadır. yani
hangisinde ne uygulayacağımız açıkça belirtilmemiştir. özelleştirilen kurumlarda çalışan
kişiler kamu görevlisi sayılamaz. Anayasa 2 ve 38 maddeleri ve TCK 2.maddesine göre bu
hükmün özel bir şirketin tatbik ettiği bir mühürün bozulmasının TCK 203te düzenlenen suçu
ya da ceza hukuku kapsamında bir başka suçu teşkil edeceği şeklinde yorumlanması
mümkün değildir. (ceza hukuku kapsamında bir başka suçu temsil edecek denilen yerde
kıyastan söz edilmiş olur)

Bu kararda hukuki sorun şudur: kişinin gerçekleştirmiş olduğu eylem TCK madde 203teki
mühür bozma suçunu oluşturmuş mudur oluşturmamış mıdır? biz tamamen bunu inceliyoruz.
burada yargıtay cumhuriyet başsavcısı açık açık bütün gerekçelerden bahsedip bu olayın
mühür bozma suçunu teşkil etmeyeceğinin kabulu gereklidir diyor. başsavcı kararı şöyledir:
özel daire ile yargıtay cumhuriyet başsavcısı arasında oluşan ve yargıtay ceza genel
kurulunun çözümlemesi gereken uyuşmazlık; katılan şirketin özelleştirilmesinden sonra
aboneliğin kapatılması sebebiyle şirket görevlileri tarafından konulan mühre rağmen sanığın
mührü kaldırıp abone olmadan kaçak elektrik kullandığı olayda TCK 203/1 maddesinde
düzenlenen mühür bozma suçunun yasal unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesi.
işte hukuki sorun bu. başsavcı burada AİHM madde 7den de bahsediyor. Ve belirlilik
ilkesinden de bahsediyor.

 Ceza hukukunun temel ilkelerinden suçta ve cezada kanunilik
ilkesi uyarınca hangi fiillerin suç teşkil ettiği ve bu fiillere uygulanacak yaptırımların hiçbir
kuşkuya yer vermeden kanunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. bireylerin yasak fiilleri
önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin korunmasının
güvence altına alınması amaçlanmaktadır. ceza ve güvenlik tedbiri yaptırımının
uygulanabilmesi için fiili kanunun açıkça suç sayması gerektiğinden şekli bakımdan kanunla
düzenlenmesi yeterli olmayıp içerik bakımından da belirli amacı gerçekleştirmeye elverişli
olması gerekir. ceza hukukunda belirlilik ilkesi olarak tanımlanan bu ilkeye göre suç ve ceza
içeren kanun maddesinde hangi davranışların suç oluşturduğu açıkça ve anlaşılır biçimde
tarif edilmesi gerekir.

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde sanığın Sakarya elektrik
dağıtım şirketinin özelleştirilmesinden sonra kiracı olarak oturduğu evdeki elektrik
aboneliğinin kapatılması sebebiyle şirket görevlileri tarafından sayaca konulan mühre
rağmen mühürü kaldırıp abone olmadan kaçak elektrik kullandığı olayda ( kişi kaçak elektrik
kullandığı için zaten cezalandırılacak ama burada biz mühür bozma suçundan ayrıca ceza
verilecek mi bunu inceliyoruz) konulan mühre rağmen mührü kaldırıp kullandığında mühür
bozma suçunun oluşabilmesi için mühürleme yetkisinin kanunla verilmesi zorunlu olup
mühürleme yapan şirkete böyle bir yetki verilmediğinden mühür bozma suçunun
unsurlarının oluşmadığı kabul edilmektedir.
Burada yargıtay ceza genel kurulu kararın bozulmasına karar veriyor. sanığın beraati yerine
mahkumiyetine karar verilmesi diyor ceza dairesi. yargıtay cumhuriyet başsavcısı bunu
gördü itiraz etti. yargıtay ceza genel kurulu da bu itirazı kabul etti. yani aslında ceza
dairesinin kararını bozmuş oluyor.

Etiketler: yargıtay kararı inceleme, yargıtay kararı nasıl incelenir, sınavda yargıtay kararı inceleme, sınavlarda karar inceleme nasıl yapılır, yargıtay kararı nasıl yazılır, ceza genel karar inceleme örneği

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir